Local Organizing Committee

Chairperson: Vinod K. Singh, Director, IISER Bhopal
Convener: Joyanta Choudhury
Program & Hall Management: Manmohan Kapur, Aasheesh Srivastava
Food: Saptarshi Mukherjee, Vishal Rai, Ankur Gupta
Transportation & Accommodation: Alakesh Bisai, Nitin Patil, Amit Paul, Deepak Chopra
Abstract Book: Bharathwaj Sathyamoorthy, J. Sankar, Varadharajan Srinivasan
Poster Presentation: Apurba Lal Koner, Prasanta Ghorai, Dimpy Kalia
Registration: Sangit Kumar, Sanjit Konar, Abhijit Patra, Rajesh K. Murarka